D. Sh. Olymp

D. Sh. Olymp

Nr. Tel: 044549498

Adresa: Podujevë Ilir Konushefci

,


Pershkrimi i biznesit
Veprimtaritë tjera sportive,
Veprimtaritë tjera të rekreacionit, p.c.,
Veprimtari për kujdesin dhe mirëmbajtjen trupore