A.l. Kosova Press Sh.p.k.

A.l. Kosova Press Sh.p.k.

Nr. Tel: 044966035

Adresa:

Prishtinë,


Pershkrimi i biznesit
Veprimtaritë e radiotelevizionit,
Veprimtaritë e agjensive gazetareske,
Krijimet letrare dhe artistike dhe shfaqja e tyre,
Veprimtaritë tjera të rekreacionit, p.c.