A.d. A & Gj Shped

A.d. A & Gj Shped

Nr. Tel:

Adresa:

Prizren,


Pershkrimi i biznesit
Veprimtaritë e agjensive të tjera të transportit,
Veprimtari të tjera afariste, p.c ,
Veprimtaritë tjera përcjellëse të transportit tokësor,
Veprimtaritë tjera përcjellë